Сътрудничество между архитекти и инженери в Revit

Типичният работен процес на координиране на усилията между архитектурен екип и инженерен екип, работещи върху една и съща сграда, протича чрез използване на свързани модели (linked models).

 • Архитектът създава модел като:
  • Задава минимум нива и оси. Може също да добави колони, стени, подове и други елементи.
  • Запазва архитектурния проектен файл.
 • Инженерът създава празен инженерен (конструктивен, ВиК, ОВиК или електро) модел:
  • Използва шаблон, където дефинира нужните изгледи и настройки.
  • Запазва празния проектен файл.
 • Инженерът копира съответните архитектурни елементи в инженерния модел:
  • Свързва (Links) архитектурния модел в инженерния.
  • Закрепва свързания модел на място така, че да не може да бъде изместен по невнимание:
   • Избира свързания модел в полето за чертане.
   • Натиска- Modify | RVT Links tabModify panel Pin
  • Копира нивата от архитектурния в инженерния модел.
  • Копира оси и други елементи от архитектурния модел в инженерния.
  • ( По избор) Скрива нивата ( и осите и другите копирани елементи) в свързания архитектурен модел, или го скрива целия.
  • Добавя конструктивни или механични елементи в инженерния модел, които са необходими.
 • Ако някои от копираните елементи са преместени или променени в архитектурния модел, инженерите се уведомяват за промените, когато отворят модела или презаредят архитектурния. Тези предупреждения се виждат също в прегледа на координацията (coordination review).

 • В архитектурния модел, архитектът проследява свързаните конструктивни или механични елементи:
  • Свързва инженерния към архитектурния модел.
  • Закрепва свързания модел на място.
  • Проследява (Monitors), без да ги копира, нива, оси и други елементи в инженерния модел.
  • ( По избор) скрива свързания модел.
  • Добавя архитектурни елементи в архитектурния модел, както е необходимо.
 • Ако проследените елементи са преместени или променени в инженерния модел, архитектите се уведомяват за промените, когато отворят архитектурния модел или презаредят инженерния. Тези предупреждения се виждат също в прегледа на координацията (coordination review).
 • На редовни интервали, архитекти и инженери могат да правят следното:
  • Да извършват преглед на координацията (coordination review), за да видят промени в проследени елементи, да комуникират с екипа и да предприемат подходящите действия.
  • Да извършат проверка на застъпванията (interference check), за да идентифицират невалидни пресичания на елементи между свързания модел и този, в който работят.

Prokon Steel Design – Проектиране на стоманени конструкции по интернационални стандарти с интеграция с аналитичния софтуер на Prokon.

Модулът Strut се използва за оптимизиране и проектиране на стоманени елементи, подложени на осово напрежение. Той действа предимно за оразмеряване на елементи, моделирани в Sumo и Frame, но има и режим за бързи проверки на единичен елемент, без да е извършен анализ.

Модулът Combine за моделиране и оптимизиране на стоманени елементи, подложени на комбинация от осови, срязващи натоварвания и такива от огъване като греди и колони в рамки.

Модулът Column Splice се използва за проектиране на болтови снаждащи връзки на покриващата плоча за I- и H- колони. Натоварванията на натиск се предават между елементите в опорите, докато натоварванията на опън изискват плочи, закрепени с болтове към фланговете на елементите. 

Вижте повече …

Prokon Concrete Design – Проектиране на стоманобетонни конструкции по интернационални стандарти с интеграция към аналитичния софтуер на Prokon

Модулът Captain оразмерява повечето видове непрекъснати предварително напрегнати системи от греди и плочи от един до двадесет участъка, които са типично срещани в строителни проекти. Напречните сечения могат да бъдат смесица от правоъгълни, I, T и L-сечения, както и да бъдат дефинирани от потребителя.

Модулът Continuous Beam служи за проектиране на едноотворни и многоотворни стоманобетонни рамки от греди и плочи, с правоъгално, T, L, I или обърнато T, както и заострени сечения. Може да извършвате анализ на рамки чрез генериращите се шаблони, които автоматизират експлоатационни натоварвания и собственото тегло по крайно гранично състояние.

Модулът Pile Cap е за оразмеряване на стоманобетонни пилоти, поддържани от два, три, четири или пет пилотни пръта по метода подпора-връзка за анализ. Pile Cap може да оразмерява правоъгълни и триъгълни стоманобетонни пилотни шапки, които се поддържат от два до пет пилотни пръта.

Вижте повече …

Prokon Geotechnical Design – Анализ на устойчивостта на наклона, изчисление на носещата способност и механика на скалите.

Модулът Bishop Slope се използва за оценка на стабилността на почвените склонове по метода на “Bishop” за анализ и оценка на устойчивостта на обобщени откоси. Той използва сътношението на мобилизиращия и съпротивителен момент на отделни срезове, за да определи фактора на безопасност.

Модулът Non-Circular Slip може да се използва за оценка на стабилността на почвените склонове. Предвижда факторът на безопасност на повърхности с обща форма, използвайки метода Sarm на невертикален срез. Поради невертикалните граници, модула също така ви позволява да включите конструктивни характеристики, като грешки или равнинни прекъсвания. 

Модулът Wedge Analysis се използва за оценка на стабилността на почвените склонове. Изчислява F.O.S за тетраедричен клин, който може да се образува в скала. Тетраедричен клин може да се образува в скален склон чрез пресичането на две равнини прекъсвания, с или без пукнатинни напрежения в горния склон.

Вижте повече …

Prokon Structural Analysis – Изследване на натоварванията на физически конструкции и съставните им елементи чрез различни статични и динамични анализи.

Модулът Sumo е водещият инструмент за анализ и триизмерно графично моделиране на Prokon като изпълнява анализ на рамки и крайни елементи на конструкции. Със него можете да създавате 3D модели на конструкции, използващи физически структурни елементи като греди, колони и плочи, като в същото време модулът изгражда динамично обвързан нишков модел.

Модулът Frame извършва анализи на рамки и крайни елементи на 2D и 3D структури – линеен, от втори ред, етапен и нелинеен статичен анализ, както и изкълчване, модален, хармоничен и сеизмичен анализ на 3D модели.

Модулът Plane Stress може да се използва за извършване на анализ с крайни елементи на мембрана на всяка обща геометрия, подложена на равнинно напрежение или деформация.

Вижте повече …

Revit 2024 Toposolid (Видео)

Кратко видео за новия Toposolid обект в Revit 2024:

 • Създаване от Sketch и възможност за добавяне на стрелка на наклона;
 • Редакция на Toposolid точки и линии и добавяне на допълнителни;
 • Изрязване на геометрия от Mass обекти или от стени, фундаменти и др.
 • Създаване на Toposolid по вмъкнат Civil 3D DWG файл.

Обединяване на конструктивни елементи в Revit

Когато създавате конструктивни модели в Autodesk Revit, може би сте забелязали, че при разполагане на колона в бетонна стена, понякога те не се обединяват автоматично. Необходимо е да използвате командата Join Geometry, но трябва да имате предвид, че двата конструктивни елемента трябва да са от един и същ материал.

Ако и тогава не се обединят двата елемента, можете да промените състоянието на стената от носеща (Bearing) към срязваща (Shear). По този начин колоната и стената автоматично ще се съединят и ще изглеждат като един елемент.

Размери (котировки) в Revit

Размерите в Revit играят важна роля в процеса на проектиране, като предоставят точно определение на пропорциите на елементите. В Revit те са системна фамилия, с дълъг списък от параметри за настройка на котировъчните линии и текст. Revit предлага разнообразни видове размери:

 • Линейни: Можете да котирате наведнъж един или повече сегменти на обектите в хоризонтални и вертикални изгледи;
 • Ъглови: Показват ориентацията на елементите в план, сечение или фасада.
 • Радиални: Позволява да определите радиус или диаметър на дъги и окръжности.

Други характеристики на котировките:

 • Стилове: Revit предлага голям набор от размерни стилове, които можете да избирате и настройвате според вашите предпочитания. Можете да променяте вида на линиите, текста, стрелките и други елементи на котировките.
 • Динамични размери: Едно от ключовите предимства на Revit е възможността за динамично променяне на котировките. Ако направите промяна в размера на елемент в проекта, размерите автоматично се актуализират, показвайки новите стойности.
 • Гъвкав контрол на видимостта на размерите: Можете да регулирате тяхната видимост на чертежите, изображенията или визуализациите, което е полезно за представянето на информацията на различни етапи на проектирането.

Revit- Какво е адаптивен компонент и как се използва?

Създавайте компоненти, които гъвкаво се адаптират към множество уникални условия. Адаптивните компоненти могат да се използват в повтарящи се системи, генерирани чрез подреждане на множество компоненти, които отговарят на дефинираните от потребителя ограничения. Адаптивните точки се създават чрез модифициране на референтни точки. Геометрията, начертана чрез прихващане към тези гъвкави точки, води до адаптивен компонент. Той може да се използва във фамилии ‘pattern panel’, фамилии адаптивни компоненти, концептуална среда за маси и в проекти.

Създаване на адаптивни точки:

Трябва да моделирате в шаблона за фамилии ‘Generic Model Adaptive.rft’.

 1. Поставете референтна точка, където е нужна адаптивна. Точките могат да бъдат свободни, приемащи или водещи.
 2. Маркирайте референтните точки.
 3. Натиснете ‘Modify | Reference Points tabAdaptive Component panel (Make Adaptive)’. Точката сега е адаптивна. За да я направите отново референтна натиснете  (Make Adaptive) отново.

Адаптивните точки се номерират автоматично по реда на изчертаване. Щракнете върху номера на точката, за да го промените. Той ще се преобразува в редактируемо текстово поле. Ако въведете число, което в момента се използва от друга адаптивна точка, точките ще разменят номерата си. Можете също да промените номерата на адаптивните точки в панела със свойства.

Можете да използвате адаптивна точка като манипулатор на формата, което означава, че точката няма да се използва по време на поставянето, но ще бъде достъпна за преместване, след като компонентът бъде поставен.

 1. Изберете точката, която искате да служи като манипулатор на формата.
 2. В панела за свойства под ‘Adaptive Component’, изберете ‘Shape Handle Point (Adaptive)’ за ‘Point’ параметър.
 3. За да ограничите посоката на движение на манипулатора, променете свойството ‘Constrained’ на ‘None’, ‘Center (Left/Right)’, ‘Center (Front/Back)’, или ‘Ref. Level’. Веднъж зареден в проектната среда, манипулаторът ще промени компонента.

Поставяне на адаптивен компонент

 1. Създайте нова адаптивна фамилия ‘generic model adaptive family’, използвайки адаптивните точки като референции. Това е адаптивен компонент.
 2. Заредете адаптивния компонент в проектен компонент, маса или проект. Примера за тази процедура използва общ модел, който съдържа 4 адаптивни точки.
 3. От ‘Project Browser’ на вашия дизайн изтеглете компонента в полето за чертане. Той е вписан в ‘General Model’. Забележете, че формата на модела се показва върху курсора.
 4. Поставете адаптивните точки на модела в концептуалния дизайн. В този пример всяка точка е поставена на различена крива. Редът на поставяне на точките е важен. Ако компонентата е ‘extrusion’, посоката му ще се обърне, когато точките се поставят по посока обратно на часовниковата стрелка.
Пример.

*Натиснете Esc по всяко време, за да поставите модела с вече зададените адаптивни точки. Например, ако вашия модел има 5 адаптивни точки и натиснете Esc след поставянето на 2 точки, моделът ще бъде поставен спрямо тези 2 точки.

5. Продължете с поставянето на множество повторения от модела, според нуждата. За да копирате ръчно модела, кликнете върху него, натиснете и задръжте Ctrl и игтеглете, докъдето искате да копирате, за да поставите допълнителни бройки.

6. Наместете или променете адаптивния компонент и го презаредете.

Методи за създаване на детайли в Revit

В Revit има два начина за създаване на детайли – чрез командите Drafting View и Callout:

 • Детайли в Revit чрез функцията Drafting View:

Тази функция в Revit ви позволява да създадете празен изглед, който не е директно свързан с модела на сградата. Започвате с изчертаването на детайла от самото начало. Вътре в изгледа можете да промените мащаба, нивото на детайлност (грубо, средно или фино) и визуалния стил според вашите нужди.

При използването на функцията Drafting View можете да създавате детайли, които не са пряко свързани с модела на сградата. Това може да бъде полезно, когато искате да добавите по-специфични детайли или да използвате алтернативни визуализации на съществуващи елементи. Например, ако желаете да покажете само определени аспекти на елементите, които не са видими в главния модел.

За да създадете Drafting View, отидете на раздела „View“ в Revit и изберете „Drafting View“. След това ще се отвори прозорец, в който трябва да зададете име на новия изглед и да изберете мащаба, който желаете да използвате.

 • Детайли в Revit чрез функцията Callout:

Този метод за създаване на детайли в Revit е по-динамичен, тъй като използва помощната функция Callout, която позволява да създавате детайли, базирани на съществуващия модел. Чрез Callout можете да „отрежете“ част от модела, която искате да бъде представена като детайл, и да създадете нов изглед, в който да работите по подробностите.

Callout-ите могат да бъдат създадени в план, фасада или разрез, в зависимост от вашите нужди и предпочитания. В тези изгледи може да добавите подробни елементи, като детайлни компоненти.