Архив за етикет: Prokon

Prokon Concrete Design – Проектиране на стоманобетонни конструкции по интернационални стандарти с интеграция към аналитичния софтуер на Prokon

Модулът Captain оразмерява повечето видове непрекъснати предварително напрегнати системи от греди и плочи от един до двадесет участъка, които са типично срещани в строителни проекти. Напречните сечения могат да бъдат смесица от правоъгълни, I, T и L-сечения, както и да бъдат дефинирани от потребителя.

Модулът Continuous Beam служи за проектиране на едноотворни и многоотворни стоманобетонни рамки от греди и плочи, с правоъгално, T, L, I или обърнато T, както и заострени сечения. Може да извършвате анализ на рамки чрез генериращите се шаблони, които автоматизират експлоатационни натоварвания и собственото тегло по крайно гранично състояние.

Модулът Pile Cap е за оразмеряване на стоманобетонни пилоти, поддържани от два, три, четири или пет пилотни пръта по метода подпора-връзка за анализ. Pile Cap може да оразмерява правоъгълни и триъгълни стоманобетонни пилотни шапки, които се поддържат от два до пет пилотни пръта.

Вижте повече …

Prokon Geotechnical Design – Анализ на устойчивостта на наклона, изчисление на носещата способност и механика на скалите.

Модулът Bishop Slope се използва за оценка на стабилността на почвените склонове по метода на “Bishop” за анализ и оценка на устойчивостта на обобщени откоси. Той използва сътношението на мобилизиращия и съпротивителен момент на отделни срезове, за да определи фактора на безопасност.

Модулът Non-Circular Slip може да се използва за оценка на стабилността на почвените склонове. Предвижда факторът на безопасност на повърхности с обща форма, използвайки метода Sarm на невертикален срез. Поради невертикалните граници, модула също така ви позволява да включите конструктивни характеристики, като грешки или равнинни прекъсвания. 

Модулът Wedge Analysis се използва за оценка на стабилността на почвените склонове. Изчислява F.O.S за тетраедричен клин, който може да се образува в скала. Тетраедричен клин може да се образува в скален склон чрез пресичането на две равнини прекъсвания, с или без пукнатинни напрежения в горния склон.

Вижте повече …

Prokon Structural Analysis – Изследване на натоварванията на физически конструкции и съставните им елементи чрез различни статични и динамични анализи.

Модулът Sumo е водещият инструмент за анализ и триизмерно графично моделиране на Prokon като изпълнява анализ на рамки и крайни елементи на конструкции. Със него можете да създавате 3D модели на конструкции, използващи физически структурни елементи като греди, колони и плочи, като в същото време модулът изгражда динамично обвързан нишков модел.

Модулът Frame извършва анализи на рамки и крайни елементи на 2D и 3D структури – линеен, от втори ред, етапен и нелинеен статичен анализ, както и изкълчване, модален, хармоничен и сеизмичен анализ на 3D модели.

Модулът Plane Stress може да се използва за извършване на анализ с крайни елементи на мембрана на всяка обща геометрия, подложена на равнинно напрежение или деформация.

Вижте повече …