Архив за етикет: robot

Свързване на модел от Revit с Robot Structural Analysis

Autodesk Robot Structural Analysis Professional (Robot) е софтуерно приложение за анализ на конструкции и проектиране. Използвайте го за анализ на всякакъв вид конструкции, както и за проектиране на елементи от конструкцията (стоманени, бетонни, дървени елементи). Алгоритмите, внедрени в Robot, позволяват анализ на геометрията на модел на конструкция, дефиниран в Revit. Също така позволява разширено свързване на равнинни елементи (плочи, стени, черупки), включени в модела.

Възможен е анализ на следните структури:

 • Извити стени и подове/панели във всяка равнина;
 • Срязващи стени и ядра;
 • Стени и подове с отвори с произволна форма;
 • Модели от смесени материали.

Използвайки комплексните възможности за моделиране и анализ на Robot, потребителите на Revit могат директно да анализират своите модели. По време на процеса на свързване на Revit – Robot, обектите/елементите се преобразуват, както е описано:

RevitRobot
Аналитичен елемент (Analytical Element)Обект (Object)
– Член (Member)– Член (Member)
– Панел (Panel)– Панел (Panel)
Гранични условия (Boundary conditions)Опори (Supports)
Горни и долни връзки на елементите
(Top and Bottom Releases of Elements)
Връзки (Releases)
Материали (Materials)Материали (Materials)
Товари (Loads)– Точкови товари (Point loads)
– Линейни товари (Line loads)
– Площни товари (Area loads)
Товарни състояния и категории
(Load Case and Case category)
Товарни състояния и произход на товара
(Load Case and Load Nature)
Товарни комбинацииТоварни комбинации
Оси (Glid lines) Оси (Glid line)
Нива- конструктивни
(Levels
The Structural setting is selected in instance properties)
Конструктивни оси
(Structural axes)

Нива- етажни
(Levels
The Building Story setting is selected in instance properties)
Етажни нива
(Story levels)

Линии, размери, текст
(Lines, dimensions lines, texts)
Не се прехвърлят

По време на процеса на свързване на Revit – Robot, ориентацията на товарите също се прехвърля. Натоварванията се представят в локална или глобална координатна система, в зависимост от това как са дефинирани в Revit.

След като прехвърлите модела от Revit в Robot, можете да извършите конструктивен анализ в Robot; тогава изчислителният модел се създава с помощта на метода на крайните елементи.

Robot извършва следните видове анализи:

 • линеен;
 • проектиране на стомана, бетон и дърво според много кодове;
 • динамичен;
 • сеизмични, включително времева история;
 • нелинейни, геометрични и материални;
 • изкълчване.

Можете да прехвърлите промени в конструктивни данни (като тези, произтичащи от дизайн на стомана или анализ на изкълчване, извършен в Robot) към Revit. Интегрирането с Robot Structural Analysis позволява промени в:

 • геометрия на първоначалната структура;
 • размер на секцията;
 • материали;
 • елементи на конструкцията (например дефиниране на нови елементи в Robot);
 • допълнителни компоненти на модел на конструкцията (усилватели, ексцентритети, освобождавания, твърди връзки, еластична основа);
 • товари;
 • опори.

Бързата връзка между Revit и Robot изключително улеснява процеса на проектиране и спомага за намаляване на грешките.