Архив на категория: Конструкции

Свързване на модел от Revit с Robot Structural Analysis

Autodesk Robot Structural Analysis Professional (Robot) е софтуерно приложение за анализ на конструкции и проектиране. Използвайте го за анализ на всякакъв вид конструкции, както и за проектиране на елементи от конструкцията (стоманени, бетонни, дървени елементи). Алгоритмите, внедрени в Robot, позволяват анализ на геометрията на модел на конструкция, дефиниран в Revit. Също така позволява разширено свързване на равнинни елементи (плочи, стени, черупки), включени в модела.

Възможен е анализ на следните структури:

 • Извити стени и подове/панели във всяка равнина;
 • Срязващи стени и ядра;
 • Стени и подове с отвори с произволна форма;
 • Модели от смесени материали.

Използвайки комплексните възможности за моделиране и анализ на Robot, потребителите на Revit могат директно да анализират своите модели. По време на процеса на свързване на Revit – Robot, обектите/елементите се преобразуват, както е описано:

RevitRobot
Аналитичен елемент (Analytical Element)Обект (Object)
– Член (Member)– Член (Member)
– Панел (Panel)– Панел (Panel)
Гранични условия (Boundary conditions)Опори (Supports)
Горни и долни връзки на елементите
(Top and Bottom Releases of Elements)
Връзки (Releases)
Материали (Materials)Материали (Materials)
Товари (Loads)– Точкови товари (Point loads)
– Линейни товари (Line loads)
– Площни товари (Area loads)
Товарни състояния и категории
(Load Case and Case category)
Товарни състояния и произход на товара
(Load Case and Load Nature)
Товарни комбинацииТоварни комбинации
Оси (Glid lines) Оси (Glid line)
Нива- конструктивни
(Levels
The Structural setting is selected in instance properties)
Конструктивни оси
(Structural axes)

Нива- етажни
(Levels
The Building Story setting is selected in instance properties)
Етажни нива
(Story levels)

Линии, размери, текст
(Lines, dimensions lines, texts)
Не се прехвърлят

По време на процеса на свързване на Revit – Robot, ориентацията на товарите също се прехвърля. Натоварванията се представят в локална или глобална координатна система, в зависимост от това как са дефинирани в Revit.

След като прехвърлите модела от Revit в Robot, можете да извършите конструктивен анализ в Robot; тогава изчислителният модел се създава с помощта на метода на крайните елементи.

Robot извършва следните видове анализи:

 • линеен;
 • проектиране на стомана, бетон и дърво според много кодове;
 • динамичен;
 • сеизмични, включително времева история;
 • нелинейни, геометрични и материални;
 • изкълчване.

Можете да прехвърлите промени в конструктивни данни (като тези, произтичащи от дизайн на стомана или анализ на изкълчване, извършен в Robot) към Revit. Интегрирането с Robot Structural Analysis позволява промени в:

 • геометрия на първоначалната структура;
 • размер на секцията;
 • материали;
 • елементи на конструкцията (например дефиниране на нови елементи в Robot);
 • допълнителни компоненти на модел на конструкцията (усилватели, ексцентритети, освобождавания, твърди връзки, еластична основа);
 • товари;
 • опори.

Бързата връзка между Revit и Robot изключително улеснява процеса на проектиране и спомага за намаляване на грешките.

Сътрудничество между архитекти и инженери в Revit

Типичният работен процес на координиране на усилията между архитектурен екип и инженерен екип, работещи върху една и съща сграда, протича чрез използване на свързани модели (linked models).

 • Архитектът създава модел като:
  • Задава минимум нива и оси. Може също да добави колони, стени, подове и други елементи.
  • Запазва архитектурния проектен файл.
 • Инженерът създава празен инженерен (конструктивен, ВиК, ОВиК или електро) модел:
  • Използва шаблон, където дефинира нужните изгледи и настройки.
  • Запазва празния проектен файл.
 • Инженерът копира съответните архитектурни елементи в инженерния модел:
  • Свързва (Links) архитектурния модел в инженерния.
  • Закрепва свързания модел на място така, че да не може да бъде изместен по невнимание:
   • Избира свързания модел в полето за чертане.
   • Натиска- Modify | RVT Links tabModify panel Pin
  • Копира нивата от архитектурния в инженерния модел.
  • Копира оси и други елементи от архитектурния модел в инженерния.
  • ( По избор) Скрива нивата ( и осите и другите копирани елементи) в свързания архитектурен модел, или го скрива целия.
  • Добавя конструктивни или механични елементи в инженерния модел, които са необходими.
 • Ако някои от копираните елементи са преместени или променени в архитектурния модел, инженерите се уведомяват за промените, когато отворят модела или презаредят архитектурния. Тези предупреждения се виждат също в прегледа на координацията (coordination review).

 • В архитектурния модел, архитектът проследява свързаните конструктивни или механични елементи:
  • Свързва инженерния към архитектурния модел.
  • Закрепва свързания модел на място.
  • Проследява (Monitors), без да ги копира, нива, оси и други елементи в инженерния модел.
  • ( По избор) скрива свързания модел.
  • Добавя архитектурни елементи в архитектурния модел, както е необходимо.
 • Ако проследените елементи са преместени или променени в инженерния модел, архитектите се уведомяват за промените, когато отворят архитектурния модел или презаредят инженерния. Тези предупреждения се виждат също в прегледа на координацията (coordination review).
 • На редовни интервали, архитекти и инженери могат да правят следното:
  • Да извършват преглед на координацията (coordination review), за да видят промени в проследени елементи, да комуникират с екипа и да предприемат подходящите действия.
  • Да извършат проверка на застъпванията (interference check), за да идентифицират невалидни пресичания на елементи между свързания модел и този, в който работят.

Prokon Concrete Design – Проектиране на стоманобетонни конструкции по интернационални стандарти с интеграция към аналитичния софтуер на Prokon

Модулът Captain оразмерява повечето видове непрекъснати предварително напрегнати системи от греди и плочи от един до двадесет участъка, които са типично срещани в строителни проекти. Напречните сечения могат да бъдат смесица от правоъгълни, I, T и L-сечения, както и да бъдат дефинирани от потребителя.

Модулът Continuous Beam служи за проектиране на едноотворни и многоотворни стоманобетонни рамки от греди и плочи, с правоъгално, T, L, I или обърнато T, както и заострени сечения. Може да извършвате анализ на рамки чрез генериращите се шаблони, които автоматизират експлоатационни натоварвания и собственото тегло по крайно гранично състояние.

Модулът Pile Cap е за оразмеряване на стоманобетонни пилоти, поддържани от два, три, четири или пет пилотни пръта по метода подпора-връзка за анализ. Pile Cap може да оразмерява правоъгълни и триъгълни стоманобетонни пилотни шапки, които се поддържат от два до пет пилотни пръта.

Вижте повече …

Prokon Geotechnical Design – Анализ на устойчивостта на наклона, изчисление на носещата способност и механика на скалите.

Модулът Bishop Slope се използва за оценка на стабилността на почвените склонове по метода на “Bishop” за анализ и оценка на устойчивостта на обобщени откоси. Той използва сътношението на мобилизиращия и съпротивителен момент на отделни срезове, за да определи фактора на безопасност.

Модулът Non-Circular Slip може да се използва за оценка на стабилността на почвените склонове. Предвижда факторът на безопасност на повърхности с обща форма, използвайки метода Sarm на невертикален срез. Поради невертикалните граници, модула също така ви позволява да включите конструктивни характеристики, като грешки или равнинни прекъсвания. 

Модулът Wedge Analysis се използва за оценка на стабилността на почвените склонове. Изчислява F.O.S за тетраедричен клин, който може да се образува в скала. Тетраедричен клин може да се образува в скален склон чрез пресичането на две равнини прекъсвания, с или без пукнатинни напрежения в горния склон.

Вижте повече …

Prokon Structural Analysis – Изследване на натоварванията на физически конструкции и съставните им елементи чрез различни статични и динамични анализи.

Модулът Sumo е водещият инструмент за анализ и триизмерно графично моделиране на Prokon като изпълнява анализ на рамки и крайни елементи на конструкции. Със него можете да създавате 3D модели на конструкции, използващи физически структурни елементи като греди, колони и плочи, като в същото време модулът изгражда динамично обвързан нишков модел.

Модулът Frame извършва анализи на рамки и крайни елементи на 2D и 3D структури – линеен, от втори ред, етапен и нелинеен статичен анализ, както и изкълчване, модален, хармоничен и сеизмичен анализ на 3D модели.

Модулът Plane Stress може да се използва за извършване на анализ с крайни елементи на мембрана на всяка обща геометрия, подложена на равнинно напрежение или деформация.

Вижте повече …

Обединяване на конструктивни елементи в Revit

Когато създавате конструктивни модели в Autodesk Revit, може би сте забелязали, че при разполагане на колона в бетонна стена, понякога те не се обединяват автоматично. Необходимо е да използвате командата Join Geometry, но трябва да имате предвид, че двата конструктивни елемента трябва да са от един и същ материал.

Ако и тогава не се обединят двата елемента, можете да промените състоянието на стената от носеща (Bearing) към срязваща (Shear). По този начин колоната и стената автоматично ще се съединят и ще изглеждат като един елемент.

Advance Steel: Проверка за грешки (Clash check, Model check)

Откриването на грешки в процеса на работа с Advance Steel има важна роля в подобряването на ефективността и точността на проектирането на стоманени конструкции.

Как да проверим проекта си?

Проверка за застъпвания– Clash check

Може да помогне за проследяване на припокриващи се или дублирани елементи, с проблемни връзки или такива без връзки и др.

Програмата извършва различни проверки:

 • Болтовете се проверяват, включително разстоянието, на което са поставени при главата и гайката и дали са обърнати по посока.
 • Схемите на болтовете се сравняват една с друга с проверка за разстояние между болтовите инструменти.
 • Проверяват се отворите и точните напречни сечения на гредата.
 • Разпознават се идентични припокриващи се елементи (греди/ плочи, копирани върху себе си) и неправилно модифицирани елементи.

Проверка на модела– Model check

Тази команда извършва одитни проверки, които са свързани с грешки при моделиране в Advance Steel.

Проверката се извършва автоматично за целия модел. След нея се показва панелът за известия. Можете да маркирате и коригирате всеки запис на грешка, като използвате контролите от долната дясна страна на панела.

Когато плоча или сгъната плоча не се вижда, поради елемент или сбор от елементи, които я изрязват напълно, функционалността за коригиране на Проверка на модела ще се опита да премахне една от функциите, задействащи проблема, вместо да изтриете цялата плоча / сгъната плоча.

Проверката на проекта намалява конфликтите, оптимизира координацията и опростява процеса на строителство. Повторната работа се намалява значително, подобрява се комуникацията и сътрудничеството и голяма част от скъпите забавяния на проекта отпадат.

Advance Steel: Генератор на чертежи (Drawing Process Manager)

Advance Steel е мощен софтуерен инструмент, използван за създаване на 3D модели на стоманени конструкции. Една от ключовите характеристики на Advance Steel е генератора на чертежи (Drawing Process Manager), който помага на потребителите да създават и управляват проектната документация по ефективен и организиран начин.

Какво представлява? – Набор от предварително дефинирани правила и инструкции за създаване на чертежи от 3D модела, като можете да създадете потребителски настройки за всеки тип чертеж (план, разрез, детайл и др.)

Как работи? – В Drawing Process Manager създавате нов шаблон, в който дефинирате обектите, начина им на представяне, съответните мащаби и чертожни листи. Advance Steel ще използва правилата и инструкциите в шаблона, за да генерира автоматично необходимите чертежи.

Какви са предимствата?

 • Повишена ефективност: Можете да автоматизирате създаването на чертежи, което ще ви спести значително време в сравнение с ръчното създаване на всеки чертеж.
 • Подобрена точност: Тъй като се използват предварително дефинирани правила и инструкции за генериране на чертежи, рискът от грешки е намален.
 • Съгласуваност: Шаблонът е гаранция, че всички чертежи следват едни и същи стандарти.
 • Възможност за персонализиране: Позволява да създавате шаблони, които са съобразени с Вашите специфични нужди.
 • Широкообхватност: Може да се използва за създаване на чертежи за проекти от всякакъв размер, от малки структури до мащабни промишлени проекти.

Генераторът на чертежи в Advance Steel Ви помага да оптимизирате процеса на създаване на чертежи и да подобрите точността на вашите проекти.

Revit 2024: Подобрения в армирането

Новата версия Revit 2024 e с редица нови функции и подобрения, включително при създаването на армировки. Те могат да помогнат за рационализиране на процеса на проектиране, подобряване на точността и подобряване на комуникацията между участниците в проекта.

Вече можете да извадите детайли на огъването на армировъчните пръти и да ги поставите в план, разрез, сечение, както и в спецификация. Огъването на арматурата се управлява чрез параметри, които да етикирате по подходящ начин за по-качествено представяне на армировъчния план. Можете да създавате ясни инструкции за производство, като добавите спецификации на армировката, които включват детайли за огъване, които точно представят геометрията на прътите.

Включен е нов инструмент за разпределяне по дадено направление, който позволява на потребителите да поставят бързо пръти с произволен размер по ръб на плоча или друг линеен елемент. Можете да зададете положението на прътите, чрез параметър за подравняване, а равнината, на която прътите да са успоредни или перпендикулярни, може да се избере при поставянето им.

Можете да променяте ориентация на стремето за подравнена арматура към свободна форма чрез натискане на интервал клавиша.