Какво ново във версия Civil Site Design v25

Новият Civil Site Design V25 може да бъде инсталиран на следните платформи:

 • AutoCAD 2019 – 2025
 • Civil 3D 2019 – 2025
 • BricsCAD V21 – V24

Custom Variations | ScriptX
ScriptX е външен скриптов редактор за дефиниране и прилагане на промени в напречната геометрия на пътя – откоси, рампи, наклонени бордюри др.
В Design Data Form редактора (секцията Custom Variation) се намират списък с напречни редакции, които можете да свалите като външен скрипт файл. После в ScriptX редактора можете да настроите последователност от команди за съответните кодове и пикетни точки за приложение в геометрията на модела.

Експорт на повърхнини и на модел
С новия интерфейс на версия CSD v25 можете да извлечете повърхнини в редица файлове формати като LandXML, 12da, DWG (3D Faces), DXF (3D Faces), TIFF, IFC, DEM, OBJ, STL, Point File и 3D PDF. Тримерният CSD модел може да бъде експортиран като 2D или 3D полилинии в DWG или DXF формат.

Ограничаване на повърхнини по кодове
Подобрено е триангулирането на проектните повърхнини чрез прилагане на кодове на триъгълниците за премахване, с което се оптимизира финалната геометрия. Кодовете, които прилагате, могат да се запишат във файл и да се прилагат и за други проектни модели.

Осови напречни линии по слой
С тази нова функция можете да сгъстявате напречните линии на пътния модел на базата на върховете на 2D и 3D полилинии, така че да се опишат идеално уширенията вляво и вдясно. Необходимо е съответните полилинии да са в даден слой и при неговото избиране в Sample Sections by Layer опцията, геометрията на пътя идеално ще покрие тази на полилиниите.

Toolspace подобрения и нов Grading String Manager

В Toolspace секцията можете вече да печатате надлъжни и напречни профили, както и да включвате / изключвате напречните линии на дадена ос.
Чрез добавения Grading String Manager в секцията Toolspace можете да включвате / изключвате автоматичното подновяване на Grading обектите в модела.

Бързи команди в VGE редактора
В новата версия CSD v25 са добавени редица бързи комнди (CTRL + друг бутон) в VGE прозореца за надлъжна редакция. Можете по-лесно да добавяте / изтривате връх, да плъзгате по входящ или изходящ наклон и да включвате прозорзите за напречна редакция, шаблони, обеми, както и други полезни функции.

Вижте повече …

Онлайн Семинар – Какво ново в Rhino 8 (Видео)

В този едночасов онлайн семинар разглеждаме новата фунционалност в Rhino 8:

 • ShrinkWrap капсулираща Mesh повърхнина – настройки и създаване;
 • Push&pull бързо моделиране чрез изместване на равнини;
 • Задаване и настройки на ръб (Crease) на SubD обект;
 • Автоматична конструктивна повърхнина, подобрени сечения, представяне на обектите и др.

Autodesk Robot Structural Analysis Professional: Симулация на натоварване от вятър

Симулация на вятърен поток и автоматично генериране на ветрови натоварвания

Robot използва технологията Autodesk Simulation CFD, за да симулира въздушния поток около вашата конструкция.

Тази технология за симулация на вятър действа като вятърен тунел и Ви позволява да визуализирате цветни карти на налягането върху вашия модел, за да разберете ефектите на вятъра дори при сложни конструкции.

Програмата използва резултатите от симулацията на потока, за да задейства автоматично генериране на натоварване в най-добрия момент. Можете обаче да щракнете върху бутона ‘Генериране на товари сега’, за да спрете симулацията и да стартирате незабавно процеса на генериране на товари.

За да позволите на програмата да реши кой е най-добрият момент за генериране на натоварванията, можете да зададете праг на конвергенция за коефициента на отклонение. Когато резултатите от симулацията се сближат и този праг бъде достигнат, товарите се генерират автоматично.

Вече можете да укажете дали да прилагате натиск като средно натоварване за панел или като карта на натоварване със съответната мрежа от крайни елементи. Като не изберете средно натоварване, можете да получите изображение на карти на налягане върху крайни елементи. Това е особено полезно за генериране на натоварване от вятър върху сгради с извита геометрия като силози.

Налични са няколко параметъра на вятъра, като посока на вятъра, скорост на вятъра и налягане на вятъра. Можете също да посочите нивото на земята и елементите, които са изложени на вятър.
Ако изберете повече от една посока на вятъра, ще бъдат създадени случаи на натоварване за всяка от избраните посоки. По подразбиране посоката на вятъра е зададена в глобалната координатна система и в положителната посока X.

BIM Collaborate Pro for Civil 3D (Видео)

Онлайн семинар за възможностите на BIM Collaborate Pro for Civil 3D за екипна работа на инфраструктурните специалисти в облачната среда на Autodesk:

 • Създаване на проекта и настройка на екипите в BIM Collaboration Pro;
 • Запис на онлайн Civil 3D модели и споделяне на пакети в BIM Collaboration Pro;
 • Преглед и приемане на моделите от различните екипи.

PROKON – Цялостно решение за BIM конструктивен анализ

PROKON Structural Analysis and Design е пакет от над четиридесет модула, използващ работен процес чрез обмен на данните за конструктивен анализ, моделиране и оразмеряване. Той поддържа формати за обмен на данни със софтуер на трети страни: DXF и DWG чертежи и CIS/2 CIMsteel тримерни конструктивни модели.

Sumo е водещият инструмент за анализ и тримерно графично моделиране на Prokon като изпълнява анализ на рамки и крайни елементи на конструкции. С него можете да създавате 3D модели, използващи физически конструктивни елементи, като греди, колони и плочи в същото време модулът изгражда динамично обвързан нишков модел.

Кое прави Sumo подходящият избор за софтуер:

 • Автоматизирано генериране на мрежа от крайни елементи (нишков модел)
 • Лесен и интуитивен за работа
 • Проектиране на връзки и групи за проектиране
 • Различни статични и динамични режими на анализ
 • Включва множество международни стандарти за проектиране
 • BIM моделиране
 • Подробен анализ на резултатите
 • Генериране на отчетливи и ясни обяснителни записки

Модулът Prodesk позволява обмен на данни между Autodesk Revit и PROKON.

Prodesk прави BIM възможен, осъществявайки безпроблемен обмен на данни между Autodesk Revit и Sumo. Базата данни на PROKON е достъпна директно от Revit. Персонализирани сечения на конструктивни елементи от Revit също могат да бъдат генерирани в базата данни на Sumo.

Работни процеси с точкови облаци в Autodesk AEC Collection (Видео)

 • Създаване и редакция на точкови облаци в ReCap Pro;
 • Вмъкване и работа в Revit (Сградно проектиране);
 • Вмъкване и работа в Civil 3D (Инфраструктурно проектиране);
 • Извличане на Feature Lines в среда на Autodesk Docs.

Връзка на Autodesk Forma с Rhino (Видео)

Autodesk Forma (част от AEC Collection) е софтуерен продукт за създаване, анализ и сравняване на архитектурни концептуални модели.

Чрез допълнениeто (Rhino plug-in) можете да свържете процеса по изграждане на концепцията с Rhino – един от най-популярните платформи за сложно тримерно моделиране.

Онлайн семинар 25.01.2024 – BIM Collaborate Pro for Civil 3D – Колаборация на инфраструктурния екип

В този едночасов онлайн семинар ще разгледаме възможностите на BIM Collaborate Pro for Civil 3D за екипна работа на инфраструктурните специалисти в облачната среда на Autodesk.

25 Януари 2024 (15:00 – 16:00)
Регистрация

Онлайн семинар 18.01.2024 – Autodesk Forma за изграждане на концептуални модели и анализ

В този едночасов онлайн семинар ще разгледаме възможностите на Autodesk Forma да създава, анализира и сравнява различните варианти на концептуален архитектурен модел.

18 Януари 2024 (15:00 – 16:00)
Регистрация